Πρόσκληση 51 - Ψηφιακές Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

 - Λήξη: 10/10/2014 Κλειστή
Τελευταία Τροποποίηση: 31/07/2015
Περιγραφή

Η ΕΥΔ Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης 51 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση".

Ημερομηνία Έναρξης
15/09/2014
Ημερομηνία Λήξης
10/10/2014
Προϋπολογισμός
1.000.000 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Αξιολόγηση
Άμεση
Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση
Άξονας Προτεραιότητας 2: ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής
Η πρόσκληση αξιοποιεί πόρους από τα παρακάτω Π.Ε.Π
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ Π.Ε.Π. ΘΕΣΑΛΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
Φορείς Υποβολής Προτάσεων

Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

Περιγραφή για τους δικαιούχους

Ενδεικτικά, οι προτεινόμενες πράξεις που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση δύνανται να αφορούν σε:

 • ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών για παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, με σκοπό την προώθηση των επενδύσεων και την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων,
 • ανάπτυξη δομών που θα συμβάλλουν στην απλούστευση των συναλλαγών των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες που θα περιλαμβάνουν τόσο λειτουργικά ζητήματα των επιχειρήσεων όσο και πληροφοριακά,
 • διαδικασίες διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας που σχετίζονται με την έναρξη επιχειρήσεων (κόστος εγκατάστασης τους, απαιτούμενος χρόνος για έναρξη επιχείρησης κλπ),
 • περαιτέρω εξέλιξη των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται από το ΕΤΕΑΝ ΑΕ, για θέματα αρμοδιότητάς του,

Εκπληρώνοντας τους παρακάτω Βασικούς στόχους της Πρόσκλησης:

 • η υποστήριξη και ο εκσυγχρονισμός δημοσίων υπηρεσιών και η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων με στόχο τη μείωση του κόστους παροχής υπηρεσιών, τον έλεγχο των δαπανών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 • η προώθηση των επενδύσεων και η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων
 • η βιωσιμότητα και διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μετά το πέρας της χρηματοδότησης

στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Βελτίωση της Παραγωγικότητας με αξιοποίηση ΤΠΕ», Ειδικό Στόχο 1.2:  «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση   αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ», και

Η Πρόσκληση θα αξιοποιεί πόρους και από τα παρακάτω Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (από συγκεκριμένους άξονες προτεραιότητας):

 • «Ε.Π.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΔΜ»

 • «Ε.Π.  ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

 • «Ε.Π ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας Στερεάς Ελλάδας»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας»

 • «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της καινοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης»

Οι παραπάνω Άξονες Προτεραιότητας συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξη (ΕΤΠΑ).Σχετικά Αρχεία