ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Ολοκληρωμένη
Τελευταία Τροποποίηση: 05/01/2017
Περιγραφή

Αντικείμενο του έργου είναι: (Α) ο σχεδιασμός και υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) που θα παρέχει τις κατάλληλες εφαρμογές και υπηρεσίες για την πλήρη αυτοματοποίηση της συνολικής διαδικασίας υποβολής, επεξεργασίας και παρακολούθησης των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του συνόλου των υπόχρεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και (Β) η ανάπτυξη ενός μηχανισμού Στόχευσης, Διαχείρισης και Διενέργειας Ελέγχων των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Ο μηχανισμός αυτός προσομοιάζει και θα στηριχθεί στην υπάρχουσα τεχνολογία των υποσυστημάτων ελέγχου του ELENXIS (της ΓΓΠΣ), για λόγους αξιοποίησης της υπάρχουσας τεχνολογίας-τεχνογνωσίας και κατά συνέπεια οικονομίας κλίμακος. Το σύστημα θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί παραγωγικά στoυς χώρους και στον τεχνολογικό εξοπλισμό της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Στο σύστημα αυτό θα έχουν πρόσβαση όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ανάλογα με την αρμοδιότητά τους, ήτοι , ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, η Ελληνική Αστυνομία, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, κλπ Λειτουργικά χαρακτηριστικά συστήματος 1) Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης περιουσιακών στοιχείων μέσω του διαδικτύου. 2) Δυνατότητα επισύναψης τεκμηριωτικών εγγράφων 3) Ηλεκτρονική υποβολή και επεξεργασία καταγγελιών 4) Διαχείριση αρχείου υπόχρεων και εντοπισμός μη υποβληθεισών δηλώσεων 5) Παρακολούθηση της πορείας της ελεγκτικής και της κυρωτικής διαδικασίας στις περιπτώσεις εντοπισμού παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας 6) Αναλυτική επεξεργασία των δεδομένων του συστήματος με την εφαρμογή λογικών κανόνων συμμόρφωσης (εξουσιοδοτημένοι χειριστές θα δύναται να ορίζουν κανόνες-κριτήρια για τη διενέργεια απλών και σύνθετων αυτοματοποιημένων ελέγχων) και τεχνικών οικονομικής ανάλυσης για την παρακολούθηση της περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων και των μεταβολών αυτής. 7) Παραγωγή στατιστικών και ενημερωτικών εκθέσεων για την αποτίμηση και για την αξιολόγηση των ευρημάτων των ελέγχων. 8) Δυνατότητα συσχετισμού φακέλων δύο ή περισσοτέρων υπόχρεων και ταυτόχρονη παρακολούθηση αυτών. 9) Προτεραιότητα στην Ασφάλεια γενικότερα του ΟΠΣ και των δεδομένων που εισάγονται σ’ αυτό 10) Πιστοποίηση χρηστών των εφαρμογών, μέσω κατάλληλων διαπιστευτηρίων (π.χ. ψηφιακά πιστοποιητικά, ψηφιακές υπογραφές, username & password κατά τα πρότυπα του TAXISnet, κλπ). Δυνατότητα διαχείρισης των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών της εφαρμογής (διαχειριστές, ελεγκτές, υπόχρεοι κλπ) βάσει παραμετρικά καθοριζόμενων ρόλων 11) Διαλειτουργικότητα και συνδεσιμότητα με τρίτα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές όπως TAXISnet, ΕΤΑΚ, Εφαρμογή Οχημάτων, κλπ για την αποδοτική λειτουργικότητα του συστήματος 12) Πρόσβαση στα δεδομένα ανάλογα με την εμπλεκόμενη υπηρεσία και την κατά νόμο αρμοδιότητα.

Στοιχεία Πρότασης
Κωδικός Έργου
341272
Αρ. Πρωτοκόλλου Υποβολής
11209
Ημ/νία Υποβολής
17/12/2010
Δικαιούχος
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Φορέας Πρότασης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αρχικός Προϋπολογισμός
1.433.250 €
Χρηματοδότηση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
Ηλεκτρονική Υποβολή Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Κρατικές Ενισχύσεις