Πρόσκληση 50 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27/06/2014
Πρόσκληση 50 - Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση, ανακοινώνει την έκδοση της Πρόσκλησης 50 προϋπολογισμού 2,5 εκ ευρώ, με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)». Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 2.1 «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» (όπως περιγράφεται στο Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση), ο οποίος έχει ως στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, στη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ.).

Βασικοί στόχοι της Πρόσκλησης είναι:

 • η δημιουργία ενός πολιτιστικού πληροφοριακού χώρου, με σκοπό τη διάθεση, ανάδειξη και διασύνδεση της βιβλιοθήκης της Ε.Σ.Η.Ε.Α. και όλων των ιστορικών της αρχείων, όπου οι ψηφιακοί πόροι είναι εύκολα ευρέσιμοι και δωρεάν, ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς διαθέσιμοι στο κοινό,
 • η επαναχρησιμοποίηση ψηφιακών πόρων (περιεχομένου, λογισμικού και υποδομών) και η κατά το δυνατόν αποφυγή δημιουργίας πολλαπλών ομοειδών υπηρεσιών ή επικαλύψεων με υφιστάμενες,
 • η βιωσιμότητα και διαθεσιμότητα των υπηρεσιών μετά το πέρας της χρηματοδότησης.

Ενδεικτικά, οι προτεινόμενες πράξεις δύνανται να αφορούν στα εξής:

 • την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικών πόρων
 • την καταγραφή, ευρετηρίαση, απόθεση και διάθεση ψηφιακών πολιτιστικών πόρων
  • με τη χρήση ανοικτών μετα-δεδομένων που διασφαλίζουν την ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση σ’αυτά τουλάχιστον για μη κερδοσκοπική χρήση
  • με την εξασφάλιση δυνατότητας ένταξης των μεταδεδομένων μέσω συγκομιδής σε δωρεάν Ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη (π.χ. Europeana)
  • με τη συμπερίληψη σε ενιαίο κατάλογο ψηφιακών πολιτιστικών πόρων μέσω της απόθεσης των πόρων και στις υποδομές του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.
 • τη δημιουργία υπηρεσιών υποστηρικτικών του συνόλου του κύκλου ζωής των πολιτιστικών πόρων που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
  • εκτίμηση και επιλογή,
  • ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση,
  • ψηφιακή διατήρηση και επιμέλεια,
  • σημασιολογική διασύνδεση μεταξύ τους καθώς και με άλλους πόρους, π.χ. υπό τη μορφή Linked Open Data,
  • διάθεση και περαιτέρω χρήση αυτών.

Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • τη σύνδεση των ψηφιακών πόρων με το χώρο, είτε με τη διασύνδεση με γεωχωρική πληροφορία, είτε με τη χρήση υπηρεσιών επαυξημένης πραγματικότητας, είτε με άλλο τρόπο
 • τη σύνδεση των ψηφιακών πόρων με το χρόνο, είτε με τη χρήση χρονολογιών, είτε με τη διατήρηση της ιστορικότητας της πληροφορίας, είτε με άλλο τρόπο
 • τη σύνδεση των ψηφιακών πόρων με θεματικές και σημασιολογικές οντότητες και την παροχή υπηρεσιών θεματικής, ερμηνευτικής και αφηγηματικής προσπέλασης
 • την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης οργανισμών μνήμης που να επιτυγχάνουν:
 • Τη διευκόλυνση και διαχείριση σταθερής απόθεσης, επαναχρησιμοποίησης, μετρικής αποτύπωσης της χρήσης και τεκμηρίωσης της πολιτιστικής πληροφορίας,
 • Τη διαχείριση πολλαπλών εκδοχών (versioning), επισημειώσεων και σημασιολογικών αποτυπώσεων,
 • Την εξασφάλιση μακρόχρονης ψηφιακής διατήρησης των πολιτιστικών τεκμηρίων, την εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων για τη βελτιστοποίηση της ψηφιακής διατήρησης και την ελαχιστοποίηση των σχετικών κινδύνων
 • Τη διαχείριση διαφορετικών θεματικών συλλογών
 • Την αυτοματοποιημένη διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων
 • Τη διαχείριση του κύκλου ζωής ψηφιακών πολιτιστικών πόρων που έχουν επιστημονική αξία και χρήση, όταν παράγονται ή αποτελούν αντικείμενο επιμέλειας εκ μέρους της επιστημονικής κοινότητας
 • Τη διαχείριση του κύκλου ζωής ψηφιακών πολιτιστικών πόρων που είτε παράγονται από τους τελικούς χρήστες (User Generated Content) είτε αποτελούν αντικείμενο επιμέλειας κάποιας κοινότητας (Community Curated Content)  
 • τη δημιουργία και τυποποίηση οντολογιών, λεξικών, ορολογικών και άλλων ψηφιακών πόρων αναφοράς   
 • την ανάπτυξη λειτουργιών αποθετηρίου για την υποστήριξη διαδικασιών ψηφιακής διατήρησης και επιμέλειας, επισημείωσης και διαχείρισης εκδόσεων του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου
 • την ανάπτυξη λειτουργιών αποθετηρίου για την υποστήριξη προγραμματικού περιβάλλοντος εφαρμογών (API), έτσι ώστε να υποστηρίζεται η διαλειτουργικότητα και η δυνατότητα χρήσης του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου από εφαρμογές αναπτυσσόμενες από τρίτους (apps), όπως και τη διασυνδεσιμότητα με συστήματα διαχείρισης της μάθησης (LMS) και συστήματα διαχείρισης μαθησιακού περιεχομένου (LCMS)
 • τη δημιουργία εκπαιδευτικού πολιτιστικού περιεχομένου. Το σύνολο των εφαρμογών θα πρέπει να ανεβαίνουν σε αποθετήριο ψηφιακού πολιτισμικού υλικού και να είναι ανοικτές και επαναχρησιμοποιήσιμες
 • τη δημιουργία δράσεων καταγραφής και τεκμηρίωσης πολιτιστικού υλικού από τελικούς χρήστες ή από πολιτιστικούς οργανισμούς και μεταφόρτωση του σε διεθνή διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια ελεύθερου περιεχόμενου (π.χ. wikipedia)

Το ψηφιοποιημένο υλικό, η συναφής τεκμηρίωση και όποια άλλη πληροφορία παράγεται στο πλαίσιο των προτεινόμενων πράξεων πρέπει να είναι ανοικτά, επεξεργάσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα, ενώ πρέπει να διασφαλίζεται η ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση σε αυτά τουλάχιστον για μη κερδοσκοπική χρήση, στο πλαίσιο των όποιων περιορισμών θέτουν η νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Προκειμένου να επιτευχθεί η δημιουργία ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος και να διασφαλισθεί η διατήρηση και βιωσιμότητα των ψηφιακών πόρων, μέρος του φυσικού αντικειμένου θα αποτελεί η απόθεση του περιεχομένου που παράγεται στο αποθετήριο του φορέα (εάν κάτι τέτοιο είναι δυνατόν), και στις υποδομές του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Για το σκοπό αυτό ο φορέας πρότασης / δικαιούχος οφείλει, σε περίπτωση ένταξης μιας πράξης, να συνάψει και να προσκομίσει σχετικό Πλαίσιο Συνεργασίας με το ΕΚΤ πριν την έναρξη της εφαρμοζόμενης διαδικασίας για την υλοποίησης αυτής. Σε περιπτώσεις διενέργειας διαγωνισμών, ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η δημοσίευση της προκήρυξης.

 

Σχετικά Αρχεία