Νέα Πρόσκληση 12.2, προϋπολογισμού 15 εκ ευρώ, από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07/04/2011
Νέα Πρόσκληση 12.2, προϋπολογισμού 15 εκ ευρώ, από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει την έκδοση της Πρόσκλησης 12.2, προϋπολογισμού 15 εκ ευρώ, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την υλοποίηση ψηφιακών εφαρμογών του Υπουργείου Οικονομικών.

Η Πρόσκληση 12.2, απευθύνεται στις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες του Υπουργείου Οικονομικών και αποσκοπεί στην υλοποίηση πράξεων που δύνανται να αφορούν:

1. στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών από το Υπουργείο Οικονομικών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε θέματα οικονομικών/φορολογικών στοιχείων

2. στην περαιτέρω εξέλιξη των ψηφιακών υπηρεσιών για προσωπικά έγγραφα (πιστοποιητικά, φορολογικά έγγραφα)

3. στην ανάπτυξη ενιαίων σημείων πρόσβασης των ψηφιακών υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών

4. στην υλοποίηση κεντρικοποιημένου κέντρου δεδομένων, με σκοπό τη δημιουργία οριζόντιων υποδομών παροχής υπολογιστικής και αποθηκευτικής ισχύος.

Η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 12.2 θα διαρκέσει από τις 11 Απριλίου 2011 μέχρι και τις 6 Μαΐου 2011. H δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, εδώ.