Επενδύοντας στην ανάπτυξη και την απασχόληση: Η νέα πολιτική συνοχής ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/08/2014
Επενδύοντας στην ανάπτυξη και την απασχόληση: Η νέα πολιτική συνοχής ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων

Η ενεργειακή απόδοση, η απασχόληση και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αποτελούν τους κεντρικούς στόχους της πολιτικής συνοχής της Ε.Ε. κατά την νέα δημοσιονομική περίοδο 2014-2020. Η επίτευξη αυτών των στόχων περιγράφεται στην 6η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή που δημοσιεύτηκε κατά το τέλος Ιουλίου 2014.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η πολιτική συνοχής της ΕΕ βοηθά στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση των ανισοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αυτό αποδεικνύεται από τα απτά αποτελέσματα των επενδύσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2007-2013. Τα επίσημα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι δημιουργήθηκαν περίπου 600.000 νέες θέσεις εργασίας, δόθηκε υποστήριξη σε 80.000 νέες επιχειρήσεις, δόθηκε πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες για 5 εκατομμύρια πολίτες και βελτιώθηκε ο εφοδιασμός σε πόσιμο νερό για 3,3 εκατομμύρια άτομα. Επιπλέον, δόθηκε βοήθεια σε 5,7 εκατομμύρια άτομα που αναζητούσαν εργασία, καθώς και υποστήριξη σε άλλα 8,6 εκατομμύρια άτομα προκειμένου να αποκτήσουν προσόντα.

Αναφορικά με την νέα περίοδο 2014-2020, η έκθεση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι επενδύσεις θα επικεντρωθούν σε βασικούς τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, η απασχόληση, η κοινωνική ένταξη και οι ΜΜΕ, έτσι ώστε οι επενδύσεις να αξιοποιηθούν στο έπακρο προς όφελος των πολιτών.

Σχολιάζοντας την έκθεση, ο επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής δήλωσε:

«Η 6η έκθεση δείχνει καθαρά ότι η πολιτική συνοχής έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο για την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι. Είναι ο επενδυτικός βραχίονας της Ευρώπης, που ανταποκρίνεται σε περιόδους κρίσης αλλά ταυτόχρονα εφαρμόζει στρατηγική για τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης, που τόσο έχουμε ανάγκη. Πράγματι, οι καιροί των τεράστιων επιδοτήσεων για έργα οδοποιίας και γέφυρες ανήκουν πλέον στο παρελθόν, καθώς πολλά κράτη μέλη κλείνουν το κενό των υποδομών τους. Οι επενδύσεις που εστιάζουν στην καινοτομία και στην πράσινη ανάπτυξη θα δημιουργήσουν καλές και βιώσιμες θέσεις εργασίας, ενώ θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των περιφερειών μας. Ωστόσο, η κρίση έχει αφήσει το στίγμα της σε πολλές περιφέρειες και πόλεις. Οι ανισότητες εξακολουθούν να υπάρχουν και είναι πολλά εκείνα που πρέπει ακόμη να γίνουν. Τα κονδύλια αυτά θα πρέπει να δαπανηθούν με σύνεση, προκειμένου να διασφαλιστούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στις περιφέρειες και στις πόλεις που έχουν τις πιο πιεστικές ανάγκες.»

Οι επενδύσεις βάσει του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου, 2014-2020, αναμένεται να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο, με μεγαλύτερη εστίαση σε βασικούς τομείς όπως η οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, η καινοτομία και η απασχόληση και η κοινωνική ένταξη. Οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής της ΕΕ θα διαθέσουν πάνω από 38 δισ. ευρώ για την υποστήριξη της μετάβασης σε μια πιο φιλική προς το περιβάλλον οικονομία, μέσω επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (σε σύγκριση με την επένδυση 16,6 δισ. ευρώ στην οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την περίοδο 2007‑2013).

Σύμφωνα με τα προγράμματα δαπανών και τις «συμφωνίες εταιρικής σχέσης» των κρατών μελών, ένα ποσό έως 33 δισ. ευρώ (αύξηση σχεδόν κατά 10 δισ. ευρώ) θα υποστηρίξει τις ΜΜΕ της Ευρώπης, ώστε να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές. Πάνω από 80 δισ. ευρώ θα επενδυθούν σε ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της «Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων».

Ο κ. László Andor, επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, δήλωσε: «Η 6η έκθεση για τη συνοχή παρέχει εμπεριστατωμένες γνώσεις όσον αφορά την προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, μιας ζωτικής σημασίας πηγής επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο στα 28 κράτη μέλη μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τέταρτο της πολιτικής συνοχής και είναι το βασικό μέσο της ΕΕ για επενδύσεις στις δεξιότητες και στις ευκαιρίες των ατόμων. Το ΕΚΤ υποστηρίζει τις επενδύσεις στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της εκπαίδευσης, αλλά και στους τομείς της χρηστής διακυβέρνησης και της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης. Η έκθεση για τη συνοχή δημοσιεύεται σε μια σημαντική στιγμή κατά την οποία οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης με μεμονωμένα κράτη μέλη για την περίοδο προγραμματισμού 2014-20 είναι υπό έγκριση και πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις για τα επιχειρησιακά προγράμματα. Η έκθεση παρέχει μία καλή εικόνα της τρέχουσας κατάστασης και των δράσεων που απομένουν προκειμένου ο προϋπολογισμός της περιόδου 2014-20 να μετασχημαστεί σε επιτόπια έργα».

Η ανάγκη για χρηστή διακυβέρνηση τονίζεται επίσης στην έκθεση, η οποία αναφέρει ότι χωρίς αυτήν είναι αδύνατο να επιτευχθούν υψηλά ποσοστά ανάπτυξης και οικονομική σύγκλιση των περιφερειών. Αν και η διακυβέρνηση σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει βελτιωθεί, οι επενδύσεις θα εξακολουθήσουν να δημιουργούν διοικητική ικανότητα σε ορισμένα κράτη μέλη μέσω κατάρτισης και υποστήριξης του προσωπικού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλέον αξιόπιστη και αποδοτική χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων της ΕΕ.

Για την υποστήριξη και επικέντρωση των ενισχυμένων αποτελεσμάτων, την αύξηση της διαφάνειας και την προώθηση του διαλόγου σχετικά με τις επιδόσεις της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί μια νέα ανοικτή πλατφόρμα δεδομένων της πολιτικής συνοχής ώστε οι χρήστες να μπορούν να περιηγηθούν στα δεδομένα της έκθεσης με ένα φάσμα διαδραστικών χαρτών και διαγραμμάτων, καθώς και να υποβάλουν σχόλια.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πολιτική συνοχής της ΕΕ – 6η έκθεση για τη συνοχή

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/index_en.cfm

6ο φόρουμ για τη συνοχή: 8-9 Σεπτεμβρίου 2014.