Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5129741

Η Συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας ΤΠΕ στην προστασία των παιδιών των νέων και των ατόμων σε κίνδυνο στην ΕλλάδαSMILE NET

  • Ημερομηνία Ένταξης: 25/11/2021
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω του έργου «SMILE-NET» στοχεύει στην προστασία παιδιών σε κίνδυνο, καθώς και ατόμων από 18 έως 60 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των μεταναστών, μέσω τεσσάρων αξόνων δράσεων που αξιοποιούν την τεχνολογική καινοτομία: ΥΠΟΕΡΓΟ (1) «Δημιουργία κι ανάπτυξη συστήματος παραγωγής και δημοσιοποίησης υλικών εξαφάνισης για το “Amber Alert Hellas” και το “Missing Alert Hellas”, με διασυνοριακές λειτουργίες και ενίσχυση του με υποστηρικτικές εφαρμογές – Ανάπτυξη Ψηφιακού Συστήματος Διαχείρισης και Ενημέρωσης Εθελοντών και Συνεργαζόμενων Φορέων και Δράσεων σε περίπτωση Εξαφάνισης ή Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης» με Π/Υ 586.000€ και διάρκεια 15 μήνες. Το ΥΠΟΕΡΓΟ (1) περιλαμβάνει 4 τμήματα : 1.1 «Δημιουργία κι ανάπτυξη συστήματος παραγωγής και δημοσιοποίησης υλικών εξαφάνισης για το “Amber Alert Hellas” και το “Missing Alert Hellas”, με διασυνοριακές λειτουργίες και ενίσχυση του με υποστηρικτικές εφαρμογές». 1.2 LTE PTT-PoC Σύστημα Ψηφιακού Ασύρματου Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος πανελληνίας κάλυψης. 1.3 Δικτυακό Σύστημα Κεντρικής Διαχείρισης Περιστατικών Ανάγκης δια Μέσω Πολλαπλών Τηλεπικοινωνιακών Μέσων. 1.4 Ανάπτυξη Ψηφιακού Συστήματος Διαχείρισης & Ενημέρωσης Εθελοντών και Συνεργαζόμενων Φορέων και Δράσεων σε περίπτωση Εξαφάνισης ή Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης. ΥΠΟΕΡΓΟ (2): Εθνικό Δίκτυο Ψηφιακής Αυτόνομης Αμφίδρομης Επικοινωνίας για Επιχειρήσεις Έκτακτης Ανάγκης, Έρευνας & Διάσωσης- Εξοπλισμός Κινητής Επιχειρησιακής Μονάδας Επικοινωνιών και Διαχείρισης Καταστροφών-Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Βοήθειας Ατόμων σε Κίνδυνο μέσω Υπηρεσιών Εντοπισμού με Π/Υ 1.176.800€ και διάρκεια 16 μήνες. Το ΥΠΟΕΡΓΟ (2) περιλαμβάνει 3 τμήματα : 2.1 Εθνικό Δίκτυο Ψηφιακής Αμφίδρομης Επικοινωνίας - Ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακού αυτόνομου αμφίδρομου δικτύου. .ασύρματων επικοινωνιών ειδικά για επιχειρήσεις εκτάκτων αναγκών και έρευνας και διάσωσης. 2.2 Εξοπλισμός Κινητής Μονάδας Επικοινωνιών και Διαχείρισης Καταστροφών. 2.3 Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Βοήθειας Ατόμων σε Κίνδυνο μέσω Υπηρεσιών Εντοπισμού. ΥΠΟΕΡΓΟ (3): Ψηφιακή εκπαίδευση της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας μέσω του Κινητού Εργαστηρίου Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» και της «Smile Academy» για την προστασία των παιδιών και των νέων με Π/Υ 200.000€ και διάρκεια 15 μήνες. ΥΠΟΕΡΓΟ (4): Ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης και διασύνδεσης ψηφιακών συστημάτων με Π/Υ 37.200€ και διάρκεια 9 μήνες. Η πράξη έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τους 24 μήνες με εφαρμογή σε όλη την επικράτεια (εμπλουτίζοντας παράλληλα τις υφιστάμενες δυνατότητες με διασυνοριακές δυνατότητες και λειτουργίες) των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και των ωφελειών που θα προκύψουν, αφενός από την τεχνολογική αναβάθμιση του εξοπλισμού του Χαμόγελου του Παιδιού, αφετέρου από την εκπαίδευση, εξοικείωση και ευαισθητοποίηση της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, σε θέματα που αφορούν την προστασία των παιδιών και των νέων. Οφέλη αμφότερα που θα ενισχύσουν στο διηνεκές και πέρα από τον χρονικό ορίζοντα υλοποίησης της πράξης τις δυνατότητες του Οργανισμού για την διαφύλαξη και προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 12/5/2022
  • Προυπολογισμός: 2.000.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €