Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5056550

Ενίσχυση του Μηχανισμού εποπτείας και ελέγχου των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης στην Ελλάδα

  • Ημερομηνία Ένταξης: 19/5/2020

Αντικείμενο της Προτεινόμενης Πράξης είναι η ανάπτυξη εργαλείων που θα ενισχύσουν την επιχειρησιακή δυνατότητα του ΕΟΑΝ να εποπτεύει αποτελεσματικά και αξιόπιστα την ορθή λειτουργία και την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης σε σχέση με τα εγκεκριμένα επιχειρησιακά τους σχέδια. Η ανάπτυξη των εργαλείων θα αρθρωθεί σε τρεις άξονες: Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση όλου του κύκλου εποπτείας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, Προτυποποίηση των διαδικασιών του εποπτικού και ελεγκτικού μηχανισμού του ΕΟΑΝ και Εκπόνηση ειδικών μελετών που είναι απαραίτητες για την βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 3/11/2020
  • Προυπολογισμός: 1.559.036,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €