Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5047958

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΟΠΣΥΕΔ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 8/4/2020
Η πράξη αφορά την ψηφιοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τη λειτουργιά των Υπηρεσιών Υγείας (ΥΥ) των ΕΔ.
Το προτεινόμενο έργο στοχεύει: 1.     Στην μηχανογραφική υποστήριξη μεγάλου μέρους των κυρίων επιχειρησιακών διαδικασιών 2.     Στην εφαρμογή τυποποίησης σε βασικές διαδικασίες (λογιστική-οικονομική διαχείριση, προμήθειες και διαχείριση υλικών, παραπεμπτικά, τήρηση ιατρικών αρχείων κλπ). 3.     Στην αξιοποίηση υπάρχουσας συσσωρευμένης τεχνογνωσίας στο χώρο της πληροφορικής υγείας 4.     Στην δυνατότητα συλλογής ενοποιημένων δεδομένων και στη χάραξη πολιτικής. 5.     Στη δημιουργία ασφαλούς πλαισίου διαχείρισης και πρόσβασης σε πληροφορία που θα συμβάλει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας παροχής ιατρονοσηλευτικού έργου διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το απόρρητο της πληροφορίας. 6.     Στην εναρμόνιση  του με το νέο Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (General Data Protection Regulation (GDPR) – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) Τα αναμενόμενα οφέλη του έργου, συνοψίζονται στα παρακάτω: 1.     Ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας από τα ΣΝ, με την άμεση εξυπηρέτηση των ΛΥΥ και την βέλτιστη διαχείριση των ιατρικών δεδομένων τους. 2.     Επαύξηση της παραγωγικής ικανότητας των ΠΥΥ και διευκόλυνση της εργασίας τους με τη χρήση ΤΠΕ. 3.      Άμεση και ορθή πληροφόρηση της διοίκησης και υποστήριξη της ταχείας λήψης αποφάσεων  οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα. 4.     Μείωση του κόστους λειτουργίας του συστήματος παροχής ΥΥ, χωρίς την υποβάθμιση της ποιότητας τους. 5.     Δημιουργία μιας συνεχώς αναπτυσσόμενης βάσης ιατρικών δεδομένων, που θα είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο, με διαπιστευμένη έγκριση πρόσβασης, μέσω της διαλειτουργικότητας με τους λοιπούς φορείς (Επιχειρησιακούς φορείς, συνεργαζόμενους κρατικούς φορείς, ευρύ κοινό, συστήματα υγείας ελληνικού δημοσίου, όπως ΗΔΙΚΑ,ΕΟΠΥΥ).

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 1/10/2020
  • Προυπολογισμός: 6.288.964,11 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €