Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5007738

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΓΓΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΠ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 8/9/2017
Το Μητρώο Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΜΕΤΠ), ως εργαλείο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, θα απαρτίζεται από ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές για μια σειρά επιλεγμένων αγαθών και υπηρεσιών, που προμηθεύονται οι αναθέτουσες αρχές του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Οι ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές θα ενσωματώνουν τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των αναθετουσών αρχών, τα δεδομένα της αγοράς, τα προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης τους. Θα ενσωματώνουν επίσης περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, την κοστολόγηση του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή μίας παρεχόμενης υπηρεσίας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης της σχέσης ποιότητας-τιμής των προσφερομένων αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις Δημόσιες Συμβάσεις, αποτελώντας έτσι καλές πρακτικές για τις αναθέτουσες αρχές. Θα εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στους σχετικούς διαγωνισμούς και θα άρουν εμπόδια που παρακωλύουν και καθυστερούν τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και θα είναι άμεσα προσβάσιμες στη σχετική διαδικτυακή πύλη (www.promitheus.gov.gr), με σκοπό τη διαφάνεια και την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Οι ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές είναι επίσης απαραίτητες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση κεντρικών προμηθειών με συμφωνίες-πλαίσιο και άλλα σύγχρονα διαγωνιστικά εργαλεία, όπως τα δυναμικά συστήματα αγορών και οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι, που θα υλοποιούνται στο ΕΣΗΔΗΣ. Η κεντρικοποίηση των δημοσίων συμβάσεων σε συνάρτηση με το ρόλο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕκΠΚ) ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) αποτελεί «μνημονιακή» υποχρέωση της χώρας και προβλέπεται στο νέο σχέδιο νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις, που κατατέθηκε στη Βουλή στις 25/7/2016. Η υλοποίηση κεντρικών προμηθειών με ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές θα έχει ως αποτέλεσμα τον εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών με τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Η δημιουργία του ΜΕΤΠ θα συμβάλει επίσης στην αναβάθμιση της ικανότητας της ΓΓΕκΠΚ, και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, να στηρίζει την επιχειρηματικότητα, βελτιώνοντας τη λειτουργική δραστηριότητα της και ενισχύοντας την αποδοτικότητα του έργου της, μέσω του εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων προς τρίτους υπηρεσιών. Οι ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές είναι αναγκαίες για τον εκσυγχρονισμό των διαγωνιστικών διαδικασιών, την άρση των εμποδίων συμμετοχής και τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών της χώρας, που θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και την επιχειρηματικότητα.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 17/8/2021
  • Προυπολογισμός: 216.200,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €