Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5029180

Προσαρμογή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ στις ανάγκες της νέας ΑναπτυξιακήςΒιομηχανικής Πολιτικής 20202030 και της πολιτικής για τις ΜμΕΑνάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων παρακολούθησης και πληροφόρησης

  • Ημερομηνία Ένταξης: 17/10/2018

Η προτεινόμενη Πράξη στοχεύει στην αναβάθμιση των λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά της στο πλαίσιο της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα. Κύριοι στόχοι της Πράξης είναι η συστηματική παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στις ΜμΕ και η διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.Η πράξη συμβάλει στην αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας.

Η Πράξη στοχεύει στο να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο της πολιτείας για τη συστηματική παρακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όλων των κλάδων της οικονομίας, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και να εδραιωθεί επαρκώς ως υπηρεσία αξιόπιστης και έγκυρης πληροφόρησης.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 31/7/2020
  • Προυπολογισμός: 654.523,50 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 28.847,90 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €