Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5029180

Προσαρμογή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ στις ανάγκες της νέας ΑναπτυξιακήςΒιομηχανικής Πολιτικής 20202030 και της πολιτικής για τις ΜμΕΑνάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων παρακολούθησης και πληροφόρησης

  • Ημερομηνία Ένταξης: 17/10/2018
Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση των λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά της στην προσπάθεια βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα. Κύριοι στόχοι του έργου είναι α) η συστηματική παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και β) η διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Το έργο θα συμβάλει στην αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας. Η υλοποίηση του έργου θα αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο της πολιτείας γενικά και της ΓΓΒ ειδικότερα για τη συστηματική παρακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜΜΕ όλων των κλάδων της οικονομίας, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και θα συμβάλει ώστε η ΓΓΒ να εδραιωθεί επαρκώς ως υπηρεσία αξιόπιστης και έγκυρης πληροφόρησης.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 12/4/2021
  • Προυπολογισμός: 654.523,50 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 28.847,90 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €