Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο/Πράξη: 5001428

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ePeriousiologio

  • Ημερομηνία Ένταξης: 1/12/2016
Με το έργο αυτό επιχειρείται για πρώτη φορά η ηλεκτρονική καταγραφή του συνόλου της ακίνητης, κινητής και άυλης περιουσίας όλων των φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και των νομικών οντοτήτων. Η καταγραφή αυτή κρίνεται απολύτως αναγκαία ως εργαλείο άσκησης φορολογικής πολιτικής, με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων και τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής. Επιπρόσθετα, με το έργο θα δίνεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που διατηρεί η φορολογική διοίκηση για αυτούς και να έχουν δικαίωμα παρέμβασης, όταν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι πλήρεις ή ακριβείς. Πρόκειται για ένα έργο μακράς πνοής, το οποίο, λόγω της γνώσης και καταγραφής της πραγματικής οικονομικής κατάστασης και φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών, θα προσφέρει ένα σημαντικό εργαλείο για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής στη χώρα για την ενίσχυση των πραγματικά ασθενών κοινωνικών ομάδων. Επιπλέον, το έργο μπορεί να αξιοποιηθεί για να επηρεάσει τη χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 8/10/2021
  • Προυπολογισμός: 482.668,50 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €