Ευρωπαϊκή Ένωση

Εθνική βάση δεδομένων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Το «Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης - Media Center» αφορά στη δημιουργία μιας Εθνικής βάσης δεδομένων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Media Database) & ανοιχτών πληροφοριών σε ψηφιακά μέσα.

Αποτελείται κυρίως από την υλοποίηση των παρακάτω Δράσεων: 

  • Κεντρικός εξοπλισμός Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης (εξυπηρετητές εφαρμογών, αποθηκευτικούς χώρους δεδομένων, θέσεις εργασίας χρηστών κλπ). 
  • Σύστημα συλλογής και ψηφιακής καταγραφής και αποδελτίωσης ΜΜΕ (τύπος, ηλεκτρονικά μέσα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα). 
  • Πλατφόρμα διαχείρισης Χρηστών, Περιεχομένου & Εφαρμογές διανομής δημοσιότητας στην Κυβέρνηση 
  • Σύστημα Συλλογής και Ταξινόμησης Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών διαφημίσεων
  • Υπηρεσίες Συλλογής, αξιολόγησης και τεκμηρίωσης περιεχομένου - Υπηρεσίες αποδελτίωσης Ελλάδος και Εξωτερικού. 
  • Υπηρεσίες δημοσιογραφικής ανάλυσης περιεχομένου.

Προϋπολογισμός: 4.107.450 ευρώ