Ευρωπαϊκή Ένωση

Ανάπτυξη και σχεδιασμό κατάλληλου οργανωτικού μοντέλου για την άσκηση διαστημικής πολιτικής της χώρας

Ο σκοπός της δράσης είναι ο επιχειρησιακός, οικονομοτεχνικός και οργανωτικός σχεδιασμός της νέας λειτουργίας και αρμοδιότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Στρατηγικής, η οποία ουσιαστικά ενοποιεί και αναβαθμίζει διάσπαρτες μέχρι πρότινος υφιστάμενες λειτουργίες της διοίκησης για την διαστημική πολιτική της χώρας και επίσης συμμορφώνεται με διεθνείς οδηγίες και προγραμματικά κείμενα που αφορούν την χάραξη ενιαίας ευρωπαϊκής στρατηγικής διαστήματος σύνδεσης με το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Προϋπολογισμός: 496.000 ευρώ + ΦΠΑ