Ευρωπαϊκή Ένωση

Αναδιοργάνωση πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών

Προκήρυξη Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την υλοποίηση του υποέργου 1: «Αναδιοργάνωση πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού» της Πράξης: «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Κωδικός ΟΠΣ 5045263) στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr στο σύνδεσμο Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 100461.

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών του εν εξελίξει Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για για το υποέργο 1: «Αναδιοργάνωση πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού» της Πράξης: «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Κωδικός ΟΠΣ 5045263) (α/α ΕΣΗΔΗΣ 100461).

Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 9η-12-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Ορίζεται νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού (ημ/νία ηλεκτρονικής αποσφράγισης) η 15η-12-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Σχετικές δημοσιεύσεις