Ευρωπαϊκή Ένωση

Αναδιοργάνωση πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Δημόσια Διαβούλευση σχεδίου διακήρυξης

Αναρτήθηκε στις 16-07-2020 προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), με μοναδικό αριθμό ανάρτησης 20DIAB000011687, σχέδιο διακήρυξης για τη σύναψη Σύμβασης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Αναδιοργάνωση πληροφοριακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού», υποέργο 1 της πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Κωδ. ΟΠΣ 5045263).

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης της δημόσιας διαβούλευσης

Σχετικές δημοσιεύσεις