Ευρωπαϊκή Ένωση

Πιλοτική Λειτουργία

Ο υφιστάμενος διαδικτυακός τόπος είναι σε Πιλοτική Λειτουργία

Ο υφιστάμενος διαδικτυακός τόπος είναι σε Πιλοτική Λειτουργία.

Ενδέχεται κατά τη φάση αυτή ορισμένες δυνατότητες να μην είναι διαθέσιμες ή να παρουσιάζουν δυσλειτουργία, αλλά και σημεία του περιεχομένου να χρίζουν διορθώσεων.

Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε για την κατανόηση σας.